Location of the study subject – the Kostomuksha Nature Reserve

 
 
  Part of: Kiselev GP, Yakovlev EYu, Druzhinin SV, Kiseleva IM, Bazhenov AV, Bykov VM (2018) Assessment of radioactivity of environmental components in the Kostomuksha State Nature Reserve. Arctic Environmental Research 18(1): 3-13. https://doi.org/10.17238/issn2541-8416.2018.18.1.3